• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ต่อยอดฐานข้อมูลท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับโครงการ Thailand Digital Tourism Center

GISTDA ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ต่อยอดฐานข้อมูลท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับโครงการ Thailand Digital Tourism Center

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท Gistda ได้ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 150 คน เพื่อสนับสนุนข้อมูลท่องเที่ยวชัยนาท เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ Thailand Digital Tourism Center ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโนบายไทยแลนด์ 4.0 ในการประชุมครั้งนี้ Gistda ได้บรรยายในเรื่อง “การขยายผลการใช้งานฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทผ่านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทยhttp://tourism.gistda.or.th” ซึ่งเป็นระบบให้บริการแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service) ที่ Gistda พัฒนาขึ้น และส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้นำไปใช้ในการจัดการข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยนาท ทั้งหน่วยราชการ วิสาหกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เป็นผู้จัดทำข้อมูลฯ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน ในลักษณะการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ Area Based โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยวชัยนาทผ่านระบบฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม -  2 กุมภาพันธ์ 60 ที่ผ่านมา ผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดฐานข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้เชื่อมโยงกับโครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ Thailand Digital Tourism Center ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจน เก็บความต้องการของทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวของชัยนาท ที่ต้องการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้กับภารกิจด้านการท่องเที่ยว เช่นการใช้ระบบ QR Code ในการติดติดตามแปลงปลูกผลผลิตส้มโอ สินค้า GI ที่บ่งชี้ทางทางภูมิศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญอื่นๆ ของจังหวัดชัยนาท เป็นต้น