• ภาษาไทย
  • English

โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขายซองตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ราคา 500.- บาท