• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries

Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries

GISTDA ร่วมกับ UNITAR’s Operational Satellite Applications : (UNOSAT) และ ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Application (ARTSA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ International Training Course on Building Efficiency of  UAV Image Processing for ASEAN Countries ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Silap Boupha คณะกรรมการบริหาร ARTSA กล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมจาก กลุ่มประเทศอาเซียน วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านของเทคโนโลยี UAV ให้แก่บุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียน  รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ UAV จัดการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันการเกิดภัยพิบัติให้มากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 35 คน
ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวยังได้รับความสนใจจาก United Nations ESCAP และ The United Nations World Food Programme ซึ่งได้ส่งผู้แทนร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

การสำรวจภาคสนามในหลักสูตรนี้ วิทยากรและผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ทำการสำรวจภาคสนามโดยใช้ อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เพื่อทำการสำรวจบริเวณ Space Inspirium และ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร (สภ.) โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้องค์ประกอบของ UAV หลักการทำงานและการวางแผนเส้นทางบิน ตลอดจนการประมวลผลภาพที่มีความถูกต้องทั้งสูงเชิงคลื่นและเชิงตำแหน่ง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เรียนรู้วิธีการกำหนดจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) โดยการใช้เทคนิคการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic : RTK) ซึ่งมีความละเอียดสูงในการระบุตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งในภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จาก UAV อีกด้วย

- ทรัพย์สถิตย์ พันธ์ศรี นักบริการวิชาการ สพอ. รายงาน

Tags: