• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจัดสัมมนาบริหารจัดการพื้นที่เกษตร...หวังสร้างระบบที่ยั่งยืนให้ประเทศสนองนโยบาย 4.0

จิสด้าจัดสัมมนาบริหารจัดการพื้นที่เกษตร...หวังสร้างระบบที่ยั่งยืนให้ประเทศสนองนโยบาย 4.0

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 จิสด้านำโดยภารกิจ PM เกษตร ได้จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงวิชาการการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” ให้กับผู้บริหารทุกระดับขององค์กรด้านเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยางานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องของ Thailand4.0 กับภาคการเกษตร และ THEOS-2 กับการเกษตรไทย 4.0โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ในเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และการนำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตร แล้ว จิสด้ายังตั้งความหวังในการสร้างระบบการเกษตรที่ยั่งยืนโดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศต่อไปอีกด้วย