• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Final Ignite Gen 3 เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับโครงการ Ignite Gen 3 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Final Ignite Gen 3 เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับโครงการ Ignite Gen 3 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

     ตามที่ สอร. ดำเนินกิจกรรม Ignite Gen 3 ภายใต้โครงการ จัดตั้งห้องปฎิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม GISTDA’s Satellite Structure and Development Laboratory โดยรับนักศึกษาฝึกงานมาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและออกแบบพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม รวมถึงด้านวิชาการและงานวิจัยต่างๆ
     ทั้งนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำเสนอผลงานในระยะสุดท้าย เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดตั้งห้องปฎิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม GISTDA’s Satellite Structure and Development Laboratory ที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับ และยังเป็นการพัฒนา สร้างแรงบรรดาใจให้กับนักศึกษา ในการเรียนรู้โครงการต่างๆที่มีความหลากหลายภายใต้การดูแลกำกับของการจัดการตั้งห้องปฎิบัติการ นำองค์ความรู้ที่เรียนมาต่อยอด และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคตได้

 

ที่มา : http://skp.gistda.or.th/txp/articles/992/final-ignite-gen-3-ignite-gen-3...