• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training for Trainers “Geo-informatics Technology for Rice Monitoring” ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ Department of Technology and Innovation, เวียงจันทร์, สาธารณรัฐประชาชนลาว

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training for Trainers “Geo-informatics Technology for Rice Monitoring” ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ Department of Technology and Innovation, เวียงจันทร์, สาธารณรัฐประชาชนลาว

     จิสด้าจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training for Trainers “Geo-informatics Technology for Rice Monitoring” ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ Department of Technology and Innovation, เวียงจันทร์, สาธารณรัฐประชาชนลาว โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของฝ่ายลาวให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการติดตามพื้นที่ปลูกข้าว ตลอดจนใช้งานระบบการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าวของ สปป.ลาว