• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเข้าร่วมจัดสัมมนา “การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของ คน ดิน น้ำ ป่า”

จิสด้าเข้าร่วมจัดสัมมนา “การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของ คน ดิน น้ำ ป่า”

    วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และภาคีเครือข่ายการจัดการร่วมที่ดินและป่าไม้ (PGIS Network) ร่วมจัดงานสัมมนา “การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของ คน ดิน น้ำ ป่า” ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์ การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

    นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ ผู้แทนคณะทำงานการจัดระเบียบที่ดินและป่าไม้ เป็นผู้กล่าวเปิดเวทีเสวนา การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการจัดการร่วมของ “ภาคประชารัฐ” ในการจัดระเบียบที่ดินป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการสำรวจและจัดระเบียบที่ดินป่าไม้ในระบบ GIS ทั้งชุมชน และชุมชนต่างๆในเขตภาคเหนือ 56 ชุมชน 19 อำเภอ 9 จังหวัด ร่วมกับทางจิสด้า ในการดำเนินการประเมินผลการจัดระเบียบที่ดินและป่าไม้ เพื่อใช้ตอบโจทย์ถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า ทั้งตรวจสอบการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของป่า

    จิสด้าได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางด้านภูมิสารสนเทศ และสนับสนุนจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 โดยมีพื้นที่นำร่องในการดำเนินการใน 22 หมู่บ้าน 3 ของ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบที่ดินและป่าไม้ จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PGIS) ของประชารัฐ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จากเจ้าหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงานรัฐและ ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย พร้อมทั้งให้มีการลงนามแสดงเจตจำนงในการดำเนินการร่วมกันในการจัดระเบียบที่ดินและป่าไม้ และความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน “คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน”