• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ได้แล้วผู้ชนะการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกระดับเยาวชน

ได้แล้วผู้ชนะการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกระดับเยาวชน

    วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการแข่งขัน “นักวางแผนและพัฒนาจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกระดับเยาวชน” ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา) ซึ่งทีมที่ชนะเลิศได้แก่ “ทีม 404 not found” จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง โดยมีทีม INX จากโรงเรียนเบญจมราษรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเฉิงเทรา และทีม BB Blanner 2 จากโรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะทีมชนะเลิศสูงสุดของจังหวัด โดยทั้ง 3 ทีมนี้จะได้ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ในช่วงเดือนสิงหาคมอีกด้วย

    อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านภูมิสารสนเทศ การวางแผนเมืองยุคใหม่ และเป็นกลไกลสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ เพื่อพัฒนาสมรรนะด้านนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) และนักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) รวมทั้งเป็นเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารและวางแผนเมืองยุคใหม่ให้กับเยาวชนในจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)