• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (GIS for Civil Aviation Authority of Thailand) ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีนางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ 
การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และทราบถึงหลักการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พิกัดของสนามบิน พิกัดเครื่องช่วยเดินอากาศ (NDB VOR ILS) เส้นทางการบิน ข้อมูลวามสูง พื้นที่ห้ามบิน และการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10 ท่าน ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560)

Tags: