• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมหารือกับ สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

GISTDA ร่วมหารือกับ สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา GISTDA และ สำนักงานชลประทานที่ 8  ได้ร่วมประชุมหาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเชียงไกร (ตอนล่าง) และการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำและ จัดการแปลงเพาะปลูกรายแปลงของสมาชิกกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้น้ำชลประทาน ตามการจัดแปลงตามแนวทางการจัดการที่ดิน (AGRI-MAP) ในแต่ละอาคารบังคับน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)” ในรูป Web Application แบบแผนที่ออนไลน์ และระบบติดตามและรายงานผลข้อมูลน้ำและข้อมูลการเกษตร ผ่าน Mobile Application รวมทั้งการนำเทคโนโลยี GNSS มาสนับการวางแผนจัดการน้ำ และหาพื้นที่ที่เหมาะกับการทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม
การนี้ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักชลประทานที่ 8 และ GISTDA ได้เดินทางลงพื้นที่ สถานีสูบน้ำบ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาพื้นที่โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) ซึ่งเป็นโครงการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว มาเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง GISTDA และสำนักชลประทานที่ 8 ร่วมกันวางแผนที่จะนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาสนับการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่ ในโครงการนำร่องฯ บ้านตูม เพื่อประโยชน์ในการติดตาม บริหารจัดการ และวางแผนการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ นอกจากนี้ คณะของ GISTDA ได้เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำตะคลอง อีกด้วย