• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดระเบียบที่ดินรายแปลง อ.กัลยานิวัฒนา

จิสด้าร่วมจัดระเบียบที่ดินรายแปลง อ.กัลยานิวัฒนา

  วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  GISTDA ได้เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบที่ดินรายแปลงของอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายอำเภอฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในอำเภอ GISTDA GISTNorth มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิชนเผ่าบนที่สูง สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน 22 หมู่บ้าน

  GISTDA และ GISTNorth นำเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ดินบนที่สูงอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานคนอยู่ร่วมกับป่า และนำเสนอผลการวิเคราะห์พื้นที่รายแปลงที่มีการขยายเพิ่มเติมภายหลังปี 2555 และ 2559 พร้อมแจกแผนที่ขนาด A0 ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่และรายงานผลกลับคืนให้ทางอำเภอฯ ภายใน 27 มิถุนายน 2560 เพื่อดำเนินการสรุปผลในภาพรวมของอำเภอและใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อเลือกจัดทำข้อเสนอเข้า คทช. หรือ มาตรา 19 หรือ มาตรา 44 ในเวทีการประชุมใหญ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560