• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

     7 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น/ ช่วงเช้า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมการประชุม symposium Thailand towards Asian Hub

     ต่อมาช่วงเย็นได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น หรือ Meeting of the Thailand - Japan High Level Joint Commission (HLJC) ครั้งที่ 3 ซึ่งในการประชุมฯ รวท. ได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อ ความร่วมมือด้าน Continuously Operating Reference Station (CORS) และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในเรื่อง Global Navigation Satellite System (GNSS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วนของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐจากหลากหลายกระทรวงและความร่วมมือกับภาคเอกชน นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เตรียมการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลระบบดาวเทียมนำทางแห่งชาติ (GNSS National Data Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูล GNSS ของประเทศ และมีการจัดตั้ง GNSS Innovation Center เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะ/ สนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ GNSS ในหมู่ผู้ประกอบการไทย

     ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกความร่วมมือระหว่างกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ เพื่อดำเนินความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมนำทางอีกด้วย