• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หลักเกณฑ์การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

หลักเกณฑ์การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

การเยี่ยมชมดูงานตามแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)
เริ่มตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

โปรดเลือกสถานที่ประสงค์จะเยี่ยมชมดูงาน 

(เพื่อดูรายละเอียดข้อกำหนด)

สทอภ. / GISTDA สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สทอภ. / GISTDA ชลบุรี (ส่วนปฎิบัติการ)

แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium

 

 

 

1545638614248.jpg