• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 2

หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างกองทัพบกกับจิสด้า ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี พ.อ. ธนพล ภักดีภูมิ ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางภาพและภูมิสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก ชี้แจงเป้าหมายการฝึกอบรม และนางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ของจิสด้า ให้การต้อนรับ
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของ ทบ. ได้เพิ่มพูนแนวคิด ทักษะ เทคนิค และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการที่ดินในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญการทับซ้อนของที่ดิน การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การพัฒนาพื้นที่ และการจัดการภัยพิบัติ (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 42 นาย ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560)