• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners) ณ อาคาร GISTDA Academy โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ
การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าใจกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ สามารถนำเข้า ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือ การจัดการชุมชน ภัยพิบัติ เป็นต้น หัวข้อและเนื้อหาของการฝึกอบรมดังกล่าว จึงเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของ GIS อย่างครอบคลุม สามารถจัดการ สร้างฐานข้อมูล และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวสรุปการฝึกอบรม (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 ท่าน ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560)

Tags: