• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวฯ

จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวฯ

   20 พฤษภาคม 2560 จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวฯ โดยมี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

   หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง จึงมุ่งเน้นให้ผู้บริหารเชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา” กับ“การพัฒนาอย่างยั่งยืน”และการเปลี่ยนผ่านสู่ “ไทยแลนด์ 4.0 ” โดยการใช้ “ภูมิสารสนเทศ” เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล และใช้ในการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อันจะทำให้การวางแผนและการตัดสินใจเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในพัฒนาทั้งจากภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ชุมชน วิชาการ ตามกติกาและกฎระเบียบของไทยและสากล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนมองเห็นเป้าหมาย(Visualization) และสามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน (Mindset) จนเกิดเป็นทางเลือกเชิงนโยบายที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐภาคการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้บริหารจะได้เปิดมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบมีสามารถสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาองค์กรให้มีความแตกต่างและโดดเด่นได้อย่างยั่งยืน

   สำหรับการอบรมในวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ ศิลปะการรับมือและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารจิสด้า, ภูมิปัญญา "ตามรอยเท้าพ่อ" ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย "ทำเป็นธรรม" โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง, ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน โดย.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการจิสด้า พร้อมคณะ รวมทั้งการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกตามศาสตร์พระราชา โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 65 ท่าน