• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หารือการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ

หารือการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ

9 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และจิสด้า หารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560 - 2579 ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในเดือนมิถุนายน 2560