• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า MOU มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จิสด้า MOU มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    24 เมษายน 2560 มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

    ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า จิสด้ากับมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินความร่วมมือมาระยะหนึ่งโดยร่วมสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา รวมถึงการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาค้นคว้า ศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆได้อย่างสะดวกและถูกต้อง เนื่องจากเว็บไซด์ได้ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจุดประกายให้ประชาชนชาวไทยได้นำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาต่างๆ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามวัตถุประสงค์

    ผู้อำนวยการจิสด้ากล่าวอีกว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนด้านองค์ความรู้ สำหรับให้บุคลากรภายนอกสามารถเข้าไปศึกษาความสำเร็จของการบริหารจัดการโครงการ ณ พื้นที่ตั้งของโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงให้ความรู้และอำนวยความสะดวก ในกรณีที่มีบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบด้วยตนเอง โดยภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้มีการยกร่างกิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศและจัดทำรายละเอียดของพื้นที่ต้นแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา 2 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงกิจกรรมการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป