• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม...สู้ไฟป่า

ติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม...สู้ไฟป่า

10 เมษายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้านำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม โดยจิสด้าใช้ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ อีกหลายดวง เพื่อติดตามจุดความร้อนหรือฮอตสปอต พื้นที่เผาไหม้ และพื้นที่เสี่ยงต่อการเผารายสัปดาห์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าได้ทันต่อสถานการณ์ และลดผลกระทบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เคยประสบปัญหาไฟป่ามาก่อน แต่ด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีความทันสมัยบวกกับการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและร่วมมือกันอย่างจริงจัง รวมถึงการที่หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทและวิธีการทำงานของแต่ละหน่วยงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงและประสานข้อมูลกันได้ทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนและในช่วงฤดูไฟป่า จนทำให้พื้นที่เสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

Tags: