• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. ร่วมลงนาม MOU “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” EECi พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศต่อยอดไทยแลนด์ 4.0

สทอภ. ร่วมลงนาม MOU “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” EECi พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศต่อยอดไทยแลนด์ 4.0

     จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเกิดการสร้าง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และภาครัฐ รวมถึงชุมชนในพื้นที่

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม อาคารที่พักผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมการบินและอวกาศ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไปในอนาคต