• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แถลงข่าวการทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชั่นการแจ้งเหตุ

แถลงข่าวการทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชั่นการแจ้งเหตุ

22 มีนาคม 2560 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย GISTDA โดยนางสาวสุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการ GISTDA และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าวการทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชั่นการแจ้งเหตุการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาการความสงบแห่งชาติ 22/2558 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

iZA เป็นอีก 1 ระบบที่ GISTDA ได้จัดทำขึ้นให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อเปิดให้ประชาชนได้แจ้งเหตุการณ์และการกระทำผิดกฎหมาย การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในท้องถนน การทะเลาะวิวาท  และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ รวมทั้งการจำหน่ายสุราในพื้นที่ที่ต้องห้าม เพื่อให้ข้อมูลและสภาพแวดล้อมต่างๆ มีความชัดเจนเที่ยงตรงทางพยานหลักฐานเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ได้จัดทำระบบต้นแบบสำหรับการทดลองใช้ในเขตกรุงเทพมหาครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจากนี้ไปจะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ