• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ก.วิทย์ ชูเทคโนโลยี UAV ใช้ยกระดับประเทศ

ก.วิทย์ ชูเทคโนโลยี UAV ใช้ยกระดับประเทศ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน UAV Startup 2017 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เพื่อเป็นการเปิดโอกาส และเป็นเวทีสำคัญสำหรับบุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV มุ่งสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในส่วนของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่งก็คืออุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อพัฒนาและส่งเสริม รวมถึงยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการนำประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ ผู้จัดงานทั้ง 2 หน่วยงาน โดย NIA และ GISTDA จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านกลไกทั้งทางด้านวิชาการและการเงินสำหรับโครงการนวัตกรรมด้าน UAV ที่อยู่ในระยะของการทดสอบยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการทำ ต้นแบบหรือการนำร่อง ซึ่งอาจต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรที่มีการรับรองและผ่านการประเมินทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติของประเทศ อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา GISTDA มีนโยบายที่จะสนับสนุนการบินเพื่อการสำรวจทางอากาศในลักษณะ UAV มาโดยตลอด ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ กลายเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูงมากในประเทศ เห็นได้จากบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในงานด้านความมั่นคงทางการทหาร งานสำรวจและการเกษตร งานแผนที่ งานถ่ายภาพ งานด้านกีฬาและสื่อสารมวลชน รวมถึงภารกิจที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย UAV ถือเป็นอุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise) ที่สามารถรังสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน (end user) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นอกจากจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และในเดือนพฤษภาคมนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดงาน Startup THAILAND 2017 ซึ่งแน่นอนว่าผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดไอเดียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการนั้น จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานใหญ่งานนี้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-400-091

Tags: