• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมสัมมนา BOI นำเทคโนโลยี GIS สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม

GISTDA ร่วมสัมมนา BOI นำเทคโนโลยี GIS สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม

 

7 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI จัดสัมมนา “BOI กับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา มีกลุมผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดย  GISTDA แนะนำโครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้กับนักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ

วันนี้ GISTDA ให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เราจึงใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่คือข้อมูลภูมิสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับ ณ วันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA พยายามพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำระบบ GNSS มาสนับสนุนและรองรับการใช้งานให้มากขึ้นให้สอดรับกับนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve โดยนำนวัตกรรมด้านข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของประเทศไทยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ จะถือเป็นอีก 1 ระบบที่จะนำ GNSS มาประยุกต์ใช้ด้วย