• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emergency Response for CLMV Conutries ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emergency Response for CLMV Conutries ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

                  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emergency Response for CLMV Conutries ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) เนื่องด้วยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) จัดฝึกอบรมขึ้น เพื่อบูรณาการข้อมูลดาวเทียมรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

                    ในโอกาสนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ สทอภ. ในวันที่ 1 กันยายน พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนา การบริหารจัดการและควบคุมดาวเทียมไทยโชติ การวางแผนการถ่ายภาพ การรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมทั้งตัวยอย่างภาพที่ได้จากการประมวลผล 

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Tags: