• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงขอแจ้งที่อยู่ E-mail หมายเลขโทรศัพท์ภายใน และหมายเลขโทรสาร ดังนี้

E-mail : saraban@gistda.or.th หมายเลขโทรสาร 02-143-9586 ถึง 7

การติดต่อสำนักงานฯ หรือเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.

รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ที่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
  สำนักบริหารกลาง      
01 ฝ่ายบริหารและสารบรรณ นางสาว วัชรี หาญทองคำ 062 880 7700​ watchare@gistda.or.th
02 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง นางสาว ธัญญารัตน์ โอ่งกลาง 090 115 7335 thanyarat.ong@gistda.or.th
03 ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ นางสาว สุภาวดี ห่วงมี 092 257 4752 supawadeeh@gistda.or.th
04 ฝ่ายการคลัง นาง อรุณี สังข์ทอง 081 910 4494 arunee_a@gistda.or.th
05 ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล นางสาว สุกันยา อินทร์สวาท 081 586 3974 sukanya@gistda.or.th
06 ฝ่ายธุรการและการคลัง (ศรีราชา) นางสาว ภัสรชล ครสิงห์ 089 811 1704 phatsarachol@gistda.or.th
07 ฝ่ายเลขาคณะกรรมการบริหาร นางสาว ณัฐนันท์ เนตรายน 081 750 8896 nattanan@gistda.or.th
08 ฝ่ายกฎหมายและสัญญา นางสาว วัจนี ศรีพวงผกาพันธุ์ 080 408 9724 watjanee@gistda.or.th
  สำนักยุทธศาสตร์      
09 งานบริหารทั่วไป นางสาว อุปนันทน์ เชาวน์ฤทธิ์ 084 996 3629 oupanun@gistda.or.th
10 ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน นาย ชาคริต ประสงค์สุข 094 295 9545 plan@gistda.or.th
11 ฝ่ายติดตามและประเมินผล นาง วรณัฐ ถิระวัฒน์ 086 896 0159 monitor@gistda.or.th
12 ฝ่ายการต่างประเทศ นางสาว รักษิณา เล็กธนู 099 295 2846 ir@gistda.or.th
13 ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ นาย สรทัศน์ หลวงจอก 061 396 6223 pr@gistda.or.th
  สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ      
14 งานบริหารทั่วไป นางสาว ธจรรยวรรณ ลือสวัสดิ์ 098 536 6144 thajanwan@gistda.or.th
15 งานบริหารทั่วไป นางสาว กวิตา ทองนิ่ม 085 950 3851 kawita.ton@gistda.or.th
16 ติดต่อการจัดซื้อหรือสอบถามเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียม ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ 089 204 6936 usd@gistda.or.th
17 กลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาว แสงระวี วงษ์กาไชย 081 051 7215 sangrawee@gistda.or.th
18 กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน Actionable intelligence Policy นางสาว อัฉราพร ธรรมชาติ 061 593 5474 acharaporn@gistda.or.th
19 สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ นาง กัลยาณี เพ็งแจ่ม 087 023 9880 kanp@gistda.or.th
20 สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ นาย ภิญโญ ปีกสันเทียะ 089 007 0251 pinyo@gistda.or.th
21 สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ นาง นุชจรี แก้วภู่ 081 911 3244 nutchari@gistda.or.th
22 กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน นางสา วรมิดา คชะเทศ 081 831 2602 ramida@gistda.or.th
23 กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน นาย อาทิตย์ ศิริขันธ์ 098 249 4440 athit@gistda.or.th
  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้      
24 งานบริหารทั่วไป นางสาว วจีภรณ์ แจ่มไว 081 404 3658 wageeporn@gistda.or.th
25 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน นางสาว ฐนิตา เสือป่า 086 417 9882 tanita@gistda.or.th
26 ฝ่ายถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้ นางสาว ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร 098 249 6187 chanika@gistda.or.th
27 ฝ่ายบริหารแหล่งเรียนรู้ภูมิสารสนเทศ นางสาว จันทิมา อัศวโชคชัย 063 892 1999 jantima@gistda.or.th
28 สำนักตรวจสอบภายใน นาย อิทธิพล เชยอ่ำ 062 302 3013 itthipon.che@gistda.or.th
  สำนักโครงการดาวเทียมธีออส 2      
29 ฝ่ายระบบดาวเทียมและภาคพื้นดิน นาย จักรพันธ์ ปรียานุพันธ์ 087 932 7206 chakapanth@gistda.or.th
30 ฝ่ายพัฒนาและสร้างคุณค่า นาย สยาม ลววิโรจน์วงศ์ 081 856 2836 siam@gistda.or.th
31 ฝ่ายบริหารโครงการและสัญญา นาง สุรัสวฎี อัคนิพัชร 062 602 6049 suratsawadee.a@gistda.or.th
32 ฝ่ายธุรการและสนับสนุน นางสาว ฐปนรรฆ์ สิ่งที่สุข 086 566 4294 tapanan@gistda.or.th
  สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)      
33 ฝ่ายบริหารวิชาการ (เกี่ยวกับการวิจัย) นางสาว ศรีลักษณ์ พัฒนานุรักษ์สกุล 092 256 5390 srilak@gistda.or.th

   

สำนักงานใหญ่  | อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ| บางเขน

สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

 

ดูแผนที่ในรูปแบบรูปภาพได้ที่นี่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120  อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์  Call Center 0 2143 0567 
โทรศัพท์  งานสารบรรณ 0 2141 4466, 0 2141 4470
โทรสาร  0 2143 9586
E-mail: info@gistda.or.th

ข้อมูลรถโดยสาร

 • รถประจำทาง
  • สาย 52 ปากเกร็ด - บางซื่อ (จากตลาดปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ เลี้ยวขวาถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ ถนนเตชะวนิช ถนนโรงปูนซีเมนต์ สุดเส้นทางที่สถานีรถไฟบางซื่อ)
  • สาย 150 ปากเกร็ด - ม.ราม (จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนลาดพร้าว ถนนสุขาภิบาล1 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด)
  • สาย 356 ปากเกร็ด - รังสิต (รถวิ่งเป็นวงกลม เริ่มต้นจากปากเกร็ด ผ่านแยกหลักสี่ เลี้ยวซ้าย ไปยังสนามบินดอนเมือง สะพานใหม่ วิ่งถนนพหลโยธิน ตลาดยิ่งเจริญ ผ่านวงเวียนหลักสี่ เข้าถนนแจ้งวัฒนะ กลับไปวนที่ปากเกร็ด)
 • รถตู้
  • รถตู้ ต.88 อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ปากเกร็ด - ท่าน้ำนนทบุรี
   โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปตามถนนพหลโยธิน ขึ้นทางด่วนพหลโยธิน ลงทางด่วนที่ด่านงามวงศ์วาน เข้าสู่ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี
  • รถตู้ ต.77 รามคำแหง - ปากเกร็ด
   โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณถนนรามคำแหงแยกลำสาลี ข้ามสะพานคลองแสนแสบ ไปตามถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน ถนนงามวงศ์วาน ถนนประชาชื่น ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด
  • รถตู้ ต.79 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ท่าน้ำนนทบุรี
   โดยจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี
  • รถตู้ ต.80 รามคำแหง - ท่าน้ำนนทบุรี
   โดยเริ่มต้นจากบริเวณถนนรามคำแหงไปตามถนนศรีนครินทร์ ถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี
  • รถตู้ ต.122 สวนจตุจักร - ท่าน้ำนนทบุรี
   โดยเริ่มต้นจากบริเวณถนนกำแพงเพชร 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชานิเวศ 1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถนนประชาชื่น แยกพงษ์เพชร ถนนงามวงศ์วาน แยกแคราย ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี
  • รถตู้ ต.102 สนามหลวง - ปากเกร็ด
   โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ถนนพิษณุโลก ขึ้นทางด่วนยมราช ลงทางด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด

 

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 033-046-300
โทรสาร 033-046-317

map_newnewnew-02.jpg

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)

 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-4504-5 ต่อ 421,431,441,412
โทรสาร 02-561-4503
email: training@gistda.or.th

 

 

email: supportit@gistda.or.th