• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นายกรัฐมนตรี ขึ้นเหนือแก้ปัญหาหมอกควัน เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล

นายกรัฐมนตรี ขึ้นเหนือแก้ปัญหาหมอกควัน เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล

        27 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ได้นำเสนอในส่วนของการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และการขยายผลความสำเร็จของแม่แจ่มโมเดลในการจัดการไฟป่าภาคเหนือ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้หลักประชารัฐ ทั้งในส่วนของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ให้เข้ามามีบทบาทตามกลไกการบริหารจัดการพื้นที่แบบมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นระบบ