• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ สำนัก พัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
  1. นักจัดการงานทั่วไป
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  1. นักตรวจสอบภายใน
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจักจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ สังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ จำนวน 1 อัตรา
  1. นักภูมิสารสนเทศ
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร