• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ สังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ
  1. นักภูมิสารสนเทศ
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
  1. นักยุทธศาสตร์
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ สังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ จำนวน 1 อัตรา
  1. นักภูมิสารสนเทศ
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร