• ภาษาไทย
  • English

สทอภ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สทอภ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

นายอภิรักษ์  วรรณสาธพ  รอง ผสทอภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ” เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดเพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และระบบบริการแผนที่กลุ่มเศรษฐกิจฐานประชาคมอาเซียน (ASEAN Economics Clustering Map) โดยมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 27 คน จากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)