Mr.Philippe Campenon รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท BlackBridge เจ้าของดาวเทียม RapidEye เข้าเยี่ยมชมภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

หมวดหมู่ของข่าว: 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ดร.อนุเผ่า อบแพทย์ ให้การต้อนรับ Mr.Philippe Campenon รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Mr.James Durana ผู้จัดการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท BlackBridge เจ้าของดาวเทียม RapidEye ในการเข้าหารือ พร้อมทั้งเยี่ยมชมภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

ผู้รายงาน ประสิทธิ์ มากสิน

prasit@gistda.or.th

สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.