• ภาษาไทย
  • English

การจัดงานการประชุมวิชาการป่าไม้นิทรรศการ และผลงานภาคโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้ไทย....ใครกำหนด”

การจัดงานการประชุมวิชาการป่าไม้นิทรรศการ และผลงานภาคโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้ไทย....ใครกำหนด”

     กรมป่าไม้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการป่าไม้ นิทรรศการ และผลงานภาคโปสเตอร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22- 26 เมษายน 2558 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ไทยที่น่าสนใจมากมาย

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการจัดนิทรรศการ ในงานงานประชุมการป่าไม้ โดยมีโครงการระบบบริการสนับสนุนการป้องกัน การบุกรุกป่า เพื่อให้บริการภาพถ่ายพื้นที่ป่าไม้ของประเทศแบบออนไลน์ โดยเน้นที่ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าปัจจุบัน คู่มือการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อติดตามไฟป่าและหมอกควัน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่หมอกควันไฟ วิเคราะห์จากภาพสีผสมจริงของข้อมูลดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงวัตถุ(Object Oriented Analysis) พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องจองผลการวิเคราะห์ด้วยสายตา เป็นต้น