ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลางด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา: 
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ: 
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่: 
11/12/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่: 
26/12/2014