• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมหารือกับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19

GISTDA ร่วมหารือกับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ด้วย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอรับการสนับสนุนจาก GISTDA. เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เพื่อติดตาม และประเมินคนไข้ที่มารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรค Covid-19 จำนวน 2 กรณี ได้แก่
• กรณีคนไข้ที่มาตรวจคัดกรอง (ต้องรอผล 6 ชั่วโมง) ทาง รพ. ต้องการทราบว่าคนไข้กลับบ้านจริง หรือไม่ หรือไปในสถานที่อื่นๆ
• กรณีคนไข้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วต้องกลับไปกักตัวที่บ้าน 14 วัน รพ. ต้องการทราบว่าคนไข้ไปกักตัวที่บ้านจริงหรือไม่
ต่อมา สทอภ. นำทีมโดย นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ. ขอเข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พร.602
ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี อ.นพ. จักราวุธ มณีฤทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล) เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 11 ท่าน

Tags: