• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมจัดโครงการเสวนาและจัดนิทรรศการ เรื่อง "สื่อความดี สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "นวัตกรรมอวกาศกับภูมิจริยธรรม"

GISTDA ร่วมจัดโครงการเสวนาและจัดนิทรรศการ เรื่อง "สื่อความดี สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "นวัตกรรมอวกาศกับภูมิจริยธรรม"

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการเสวนาและการจัดนิทรรศการ เรื่อง "สื่อความดี สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "นวัตกรรมอวกาศกับภูมิจริยธรรม"มีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ สมาชิกวุฒิสภานักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ตระหนักถึงการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ แต่การที่จะสร้างสังคมแห่งคุณธรรมให้เป็นสังคมที่ดีได้นั้นต้องอาศัยการรวมพลังทางสังคมในรูปแบบของเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่คนไทยทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในปัจจุบัน จะต้องอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมพร้อมทั้งรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยการใช้สื่ออย่าสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปสำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้มีการบรรยายหลากหลายหัวข้อจากผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ การบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการบรรยายหัวข้อ "ระบบดาวเทียมสำรวจโลกและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ถ่ายภาพจากดาวเทียม"โดยนายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศการบรรยายหัวข้อ "โครงการอวกาศ...เยาวชนเข้าถึงได้" โดยนาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมอวกาศ การแสดงผลงานนวัตกรรมจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาซึ่งทาง GISTDA ได้จัดแสดงนิทรรศการระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบดาวเทียม VOSSCA การผลิตส่วนประกอบดาวเทียมโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยการส่งผลึกโปรตีนสู่อวกาศความร่วมมือ GISTDA และ JAXA มีการนำแสดงชิ้นส่วนอวกาศตก เพื่อสืบสวนจากวงครจร และหาเจ้าของชิ้นส่วนอวกาศเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินของภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ พัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีการผลิตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการจัดการร่วม (Co-management) การชี้เป้าตำแหน่งผักตบชวา และวัชพืชด้วยภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเป็นองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านนวัตกรรมอวกาศสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน