• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ. ดังรายชื่อข้างต้น
โปรดยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563  ทาง Line ID 0861672248 เท่านั้น
โดยแจ้งข้อความดังนี้ =  ชี่อ/นามสกุล/ข้อความยืนยัน หรือ ข้อความปฏิเสธ การเข้าฝึกงานกับ สทอภ.
รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ.  รอบที่ 1/2564  ดังนี้
ลำดับ  ชื่อ - นามสกุล  มหาวิทยาลัย  ระยะเวลาฝึกงาน  เข้ารับการฝึกงานสังกัด สทอภ. สาขาที่ฝึกงาน   สถานะการฝึกงาน
1.
นางสาวกัญญารัตน์ สดคมขำ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564

วันสิ้นสุด : 02-กรกฎาคม-2564

สำนัก  ผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ระบบสำรวจภาคพื้นพิภพ
โครงการ  พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล
เจ้าหน้าที่นิเทศ นายสุรมงคล ศิริพล
สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.
ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
2.
นายฮาริน  โต๊ะหลี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่เริ่ม   : 01-กุมภาพันธ์-2564
วันสิ้นสุด  : 21-พฤษภาคม-2564
สำนัก  ประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางวราทิพย์  บัวแก้ว
สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.
ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
3.
นายนาวิน  รินรัตน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่เริ่ม   : 01-กุมภาพันธ์-2564
วันสิ้นสุด  : 21-พฤษภาคม-2564
สำนัก  ประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางวราทิพย์  บัวแก้ว
สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.
ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
4.
นายวันลุตฟีย์  บากา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เริ่ม   : 05-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564
สถาบัน  วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย       บริการวิชาการ
โครงการ พัฒนาซอฟแวร์ควบคุมการปฏิบัติการดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software)
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางสาวธันย์ชนก คล่องแคล่ว
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
ฝึกงานขอรับค่าตอบแทน
5.
นายอกณิษฐ์  นิมมานมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564
สำนัก     พัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ฝ่าย       พัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ
โครงการ AIT
เจ้าหน้าที่นิเทศ   ดร.ชยพล อินอาน
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
6.
นายพิสิฐชัย  หาญผดุงกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564
สถาบัน   วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย        วิจัยและพัฒนา
โครงการ  Space traffic management system : ZIRCON
เจ้าหน้าที่นิเทศ   ดร.รุ่งนภา แก้วทองราช
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
ฝึกงานขอรับค่าตอบแทน
7.
นายธนกฤต  สว่างโยธิน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564
สำนัก  ผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางธัญวรัตม์ อนันต์
สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.
ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
8.
นางสาวถลัชนันท์  สลัดทุกข์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564
สถาบัน วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย      วิจัยและพัฒนา
โครงการ On-board Flight software for small satellite
เจ้าหน้าที่นิเทศ  ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
ฝึกงานขอรับค่าตอบแทน
9.
นายศดานันท์  พันโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564
สำนัก  ผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางธัญวรัตม์ อนันต์
สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.
ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
10.
นางสาวศศิวิมล  คนขยัน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เริ่ม   : 07-มิถุนายน-2564
วันสิ้นสุด  : 13-สิงหาคม-2564
สำนัก  พัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ฝ่าย    พัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ
โครงการ พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานการบริการจากโครงสร้างพื้นฐานจากโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบ AEROSPACE และ THEOS2
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางสาวบุษยมาศ เพชรทอง
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
11. นางสาวอลีนา อัศวกิตติมากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่เริ่ม   : 19เมษายน-2564
วันสิ้นสุด : 11-มิถุนายน-2564
สถาบัน วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย      วิจัยและพัฒนา
โครงการ Space traffic management system : ZIRCON
เจ้าหน้าที่นิเทศ  ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
12. นางสาวธัญสิริ สิงคะปะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด : 11-มิถุนายน-2564
สถาบัน วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย      วิจัยและพัฒนา
โครงการ Space traffic management ZIRCON
เจ้าหน้าที่นิเทศ  ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

 

อันดับที่ 1 นางสาวพิมลพรรณ  นิมิตอังกูร แจ้งยกเลิกการฝึกงาน ทั้งนี้ได้สรรหานักศึกษาทดแทนอันดับที่ 1 คือ นางสาว กัญญารัตน์ สดคมขำ
 


ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

โดย : นางสาววัชรี  นพศรี / นักบริการวิชาการ

 

 

วันที่ของประกาศ: 
Tuesday, 8 December 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: