• ภาษาไทย
  • English

คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยฑูตทหารบกไทยและต่างประเทศ จากโรงเรียนข่าวทหารบก เข้าเยี่ยมชมดูงาน

คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยฑูตทหารบกไทยและต่างประเทศ จากโรงเรียนข่าวทหารบก เข้าเยี่ยมชมดูงาน

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยฑูตทหารบกไทยและต่างประเทศ จากโรงเรียนข่าวทหารบก นำโดย พันเอกประเสริฐ หมวดเชียงคะ รองผู้บัญชาการ โรงเรียนข่าวทหารบก เข้าหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ GISTDA  นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม  และ นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของ GISTDA ที่จะเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลให้แก่คณะผู้ช่วยฑูต นำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

ทั้งนี้ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมในส่วนของปฏิบัติการดาวเทียมที่ประกอบด้วยห้องรับสัญญาณ และ อาคารควบคุมดาวเทียม และห้องปฏิบัติการ AstroLab : Lab สำหรับการวิจัยด้านวงโคจรในอวกาศ นำเสนอโดย ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน ซึ่งได้รับความสนใจแก่คณะเป็นอย่างมาก