• ภาษาไทย
  • English

กมธ.อววน. วุฒิสภา ลงพื้นที่ GISTDA ศรีราชา เยี่ยมชมภารกิจและติดตามผลการดำเนินงาน

กมธ.อววน. วุฒิสภา ลงพื้นที่ GISTDA ศรีราชา เยี่ยมชมภารกิจและติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศของ GISTDA  โดยมี นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ให้แก่ คณะกรรมาธิการฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... และการผลักดันโครงการท่าอวกาศยาน หรือ Spaceport ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตและให้ GISTDA เผยแพร่ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างเทคโนโลยีอวกาศได้เองในอนาคต