• ภาษาไทย
  • English

GISTDA นำเสนอโครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิ

GISTDA นำเสนอโครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิ

วันนี้ ทีม GISTDA นำโดย ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA และ ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  ร่วมกับ ทีม มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (วิษณุ เครืองาม) เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานจากโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิฯ สู่ ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมของประเทศ

ซึ่ง ท่านวิษณุฯ เห็นชอบ โดยจะผลักดันและสนับสนุน เข้าสู่คณะ super borard ของ อว. (ท่านเป็นรองประธาน) เพื่อให้ 3 กระทรวง ได้แก่ อว. วัฒนธรรม และต่างประเทศ ขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ต่อไป