• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

จิสด้าพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค.63  ทีมจิสด้านำโดยนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการจิสด้า และนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านในการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ป่าของจังหวัดน่าน โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาไปได้ค่อนข้างรวดเร็ว อีกทั้งชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากดาวเทียม จึงทำให้ข้อมูลที่ชุมชนได้รับมีความถูกต้องและแม่นยำ

Tags: