• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอารยธรรมสุวรรณภูมิ

จิสด้าหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอารยธรรมสุวรรณภูมิ

    วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.30 ณ ห้องประชุม ศูนย์รังสรรค์อารยธรรมสุวรรณภูมิ อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จิสด้าได้จัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอารยธรรมสุวรรณภูมิ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน และสถาบันการศึกษาได้ร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นและผลักดันให้เกิดต้นแบบอารยธรรมสุวรรณภูมิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ ,ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของจิสด้า พร้อมด้วย นายชญาทัต เนียมแสวง ทีมที่ปรึกษาบริหารโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมครั้งนี้

    ด้าน นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาลัยมหิดล เสนอให้มีการร่วมมือกับคนในชุมชนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมสุวรรณภูมิ เพราะความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรมและศาสนา เข้ามามีบทบาทในการร่วมผลักดัน ซึ่งศักยภาพของแต่ละชุมชมจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เอกลักษณ์ของการทอผ้า เอกลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรให้ชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องเหล่านี้เข้าเป็นส่วนนึงของต้นแบบอารยธรรมสุวรรณภูมิของประเทศไทย
    สถาบันถิ่นฐานไทย โดย ผศ.ทิวา ศุภจรรยา ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า การที่ทางจิสด้าได้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้ามาศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงอารยธรรมสุวรรณภูมิ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแหล่งโบราณคดี, เส้นทางการค้าโบราณ, เส้นชายฝั่งทะเลโบราณ และจัดทำลงสู่แพลตฟอร์มที่มีการใช้งานที่เข้าถึงง่าย ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่กำลังศึกษาหรือสนใจได้นำข้อมูลที่จิสด้าได้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต

     อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการสร้างกรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุวรรณภูมิศึกษา, ด้านการพัฒนาดิจิตอล แพลตฟอร์ม, รูปแบบการพัฒนา ร่วมไปถึงคุณค่าที่จะได้รับและแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอารยธรรมสุวรรณภูมิที่เรามีการศึกษา ได้ค้นพบหลักฐานที่มากกว่าอิฐ (ข้อเท็จจริงใหม่) ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการศึกษาอารยธรมมสุวรรณภูมิผ่านแพลตฟอรม์ สุดท้ายการอารยธรรมสุวรรณภูมิไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของประเทศไทย แต่เป็นเรื่องที่ภูมิภาคอาเซียนกำลังให้ความสนใจในเรื่องนี้ เราจึงอยากให้ท่านทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้เป็นส่วนนึงในการร่วมสร้างต้นแบบอารยธรรมสุวรรณภูมิของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของจิสด้า กล่าว