• ภาษาไทย
  • English

Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน

Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน

GISTDA นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และวิทยากรบรรยาย กิจกรรม Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Chaing Mai & Co

โดยกิจกรรมเกิดขึ้นจากจิตอาสาของคนที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆ ด้านมาคุยกัน ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมนี้ยังเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง USAID Asia ผ่านโครงการ SERVIR-Mekong และโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) การรวมกลุ่มของคนที่เก่ง ๆ ในด้านต่างๆ แต่มีจิตอาสาสาธารณะ อยากจะร่วมมือกันคิดและสร้างทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน โดยมาร่วมหัวจมท้ายกันภายในเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้ออกมาคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการนำเทคโนโลยีและข้อมูล ไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ นวัตกรรมที่ได้จาก Smogathon Thailand 2020 จึงอาจมีได้หลากหลาย ตั้งแต่ โมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ ​ไอเดียในการสร้างอาชีพหรือวิถีชีวิตแบบใหม่ แอพพลิเคชั่นมือถือ เว็บไซต์ หรือสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมนี้จึงช่วยให้ Startup ที่มีไอเดีย มีเทคโนโลยี มีความสามารถในการประดิษฐ์ ออกแบบ สร้างสรรค์ หา solution การแก้ไขปัญหาในหลายๆ วิธี ที่น่าจะทำได้จริง และเกิดจากการขับเคลื่อนของภาคพลเมือง เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ทำให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสได้อีกครั้ง