• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่ง ณ จังหวัดนครนายก

จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่ง ณ จังหวัดนครนายก

         เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และการกระทำผิดกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558  ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา จังหวัดนครนายก จำนวน 164 สถานศึกษา โดยจิสด้าจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด อาทิ กรมสรรพสามิต กรมการปกครอง องค์การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดไปจนถึงโรงเรียน สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย เป็นต้น