• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” กับกรมการข้าว

GISTDA ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” กับกรมการข้าว

         ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น รอยัลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมการข้าวได้จัด โครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” โดยได้เชิญ GISTDA ร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ“การนำนวัตกรรมนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice มาใช้จัดการข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ตั้งแต่น้ำถึงปลายน้ำ ผ่านการให้บริการในรูปแบบ WEB Application” และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น G-Rice ในการจัดเก็บข้อมูลแปลงเพาะปลูกข้าว รายงานผลข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก และผลผลิตข้าวรายแปลงของกลุ่มแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและสัมมนา มุ่งเน้นให้เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) สามารถนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice ที่กรมการและ GISTDA นำมาใช้จัดการข้อมูลนาแปลงใหญ่ 2,741 แปลงและข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศ ซึ่ง GISTDA ได้มอบหมายให้นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีเกษตรกร ประธานกลุ่มเครือข่ายนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 100 คน เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ เกษตรกร ประธานกลุ่มเครือข่ายนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน ไปใช้จัดเก็บจัดการข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งใช้รายงานผลข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก และผลผลิตข้าว เพื่อให้หน่วยงานที่กำหนดนโยบายข้าวของประเทศ ได้นำไปใช้ในการวางแผน ส่งเสริม ช่วยเหลือ และกำหนดมาตรการส่งเสริม เพื่อพัฒนาข้าวและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดี มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น