• ภาษาไทย
  • English

GISTDA และ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับหน่วยงานเกษตรและกลุ่มแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ของจังหวัดร้อยเอ็ด

GISTDA และ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับหน่วยงานเกษตรและกลุ่มแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ของจังหวัดร้อยเอ็ด

          ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การเด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัด “อบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 2”    ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายทวี จงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมสัมมนา โดยมีเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดย GISTDA ได้มอบหมายให้นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการข้าวและเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ โดยนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ GISTDA และจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ ผ่าน Web Application : http://agrogis4.101.roiet.go.th อบรมให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการส่งเสริมนาข้าวแปลงใหญ่และโครงการเกษตรอินทรีย์ ล้านไร่ตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน และเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ของจังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวนทั้งสิ้น 152 แปลงใหญ่ ได้นำไปใช้ในการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรของกลุ่มและแปลงเพาะปลูก รวมทั้งการใช้งาน Mobile Application : AgrogisRoi-et เพื่อการรายงานข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมระหว่างการเพาะปลูก และข้อมูลผลผลิตข้าวและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน การเสวนาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จจากการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการและการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Code มาติดบนผลิตภัณฑ์ข้าว ที่กลุ่มผลิตออกมาจำหน่าย ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศมาใช้จัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีเกษตรกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก 20 อำเภอ กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 152 แปลงใหญ่ รวม 200 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกใช้งานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศฯ ที่นำมาฝึกอบรมในครั้งนี้
          ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ เกษตรกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและเกษตรอินทรีย์