• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าจัดหลักสูตร Big data เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

จิสด้าจัดหลักสูตร Big data เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

          เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Geospatial Big Data Analytics ทั้งหมด 45 ท่าน ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การจัดการกับข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด และนำข้อมูลไปวิเคราะห์คาดการณ์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ