• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

จิสด้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นำทีมโดย นางสาวณัทพร ภูจำนงค์ ผู้จัดการโครงการ (PM เกษตรเชิงพื้นที่) พร้อมด้วยนางสาวมุกริน สวนขวัญ นักภูมิสารสนเทศ (PM เกษตรเชิงพื้นที่) นางสาวศศิวิมล เกตุศรี นักภูมิสารสนเทศ และนางสาวอิสรินทร์ คล่องแคล่ว นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้
          นอกจากนี้ได้จัดสัมมนา “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการจองรถเกี่ยวข้าว เพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรสามารถใช้งาน แอพพลิเคชั่นได้บนมือถือในระบบ Android และ IOS ซึ่งการทำงานของแอพพลิเคชั่นจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  • 1) ส่วนชาวนา เพื่อให้ชาวนาสามารถจองรถเกี่ยว นัดวันที่จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ของตนเองได้
  • 2) ส่วนเจ้าของรถเกี่ยว เพื่อให้เจ้าของรถเกี่ยวตอบรับการจองจากฝั่งชาวนาเพื่อไปเก็บเกี่ยวผลผลิต

          ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และได้มีทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว และได้มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น/ปัญหาและอุปสรรคการใช้งาน
         
          จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์การใช้งานของแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรถเกี่ยวที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา รวมถึงได้รับรู้การใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับวางแผนจัดการรถเกี่ยวนวดข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค รักษาผลประโยชน์ทางการค้าข้าว เพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการตลาดของผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ