• ภาษาไทย
  • English

Gistda ร่วมมือ Depa จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow” พัฒนาเมืองอัจฉริยะ อย่างยั่งยืน

Gistda ร่วมมือ Depa จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow” พัฒนาเมืองอัจฉริยะ อย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภายใต้การกับกำของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow” ขึ้น โดยมีดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวให้การต้อนรับท่านผู้นําเมืองจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และนายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บรรยายหัวข้อ สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ "Smart City Thialand"

          Gistda และ Depa ได้มีความร่วมมือกันผลักดันการใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา พื้นที่อย่างยั่งยืน อีกทั้งจัดตั้งสํานักงาน Depa สาขาภาคตะวันออกในพื้นที่ของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ซึ่งความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยจะมุ่งเน้นร่วมมือกันบูรณาการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของประเทศ มีความรู้ความ เข้าใจในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนด้านการใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และสามารถนําความรู้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ จริงได้ การสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จนสามารถนําไปสู่แนวทางปฏิบัติต่อไป