• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า ร่วมกับ Japan Space Forum (JSP) จัดฝึกอบรมนานาชาติภายใต้โครงการ SAFE Agromet

จิสด้า ร่วมกับ Japan Space Forum (JSP) จัดฝึกอบรมนานาชาติภายใต้โครงการ SAFE Agromet

 

          เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ที่อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA) ร่วมกับ ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA), The Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) และ Japan Space Forum (JSP) จัดฝึกอบรมหลักสูตร The 1st Training Program for Science Based Information Sharing Derived from Earth Observation Satellites for Agriculture Management in the ASEAN Region  ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
          หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักคือการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านการบริหารจัดการการเกษตร เพื่อพัฒนาการการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผลิต รวมถึงสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของภาคการเกษตรในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร   และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรอีกทั้งเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักสูตรนี้มีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มประเทศอาเซียนและวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 25ท่าน

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหลักสูตรภูมิสารสนเทศนานาชาติได้จาก
http://artsacenter.org/