• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรียนรู้ GNSS มุ่งเน้นนวัตกรรมการจัดการเกษตร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรียนรู้ GNSS มุ่งเน้นนวัตกรรมการจัดการเกษตร

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จำนวน 51 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งบนโลก (GNSS) ซึ่งกิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจากการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การศึกษาดูงานและการเรียนการสอนดังกล่าว มุ่งสร้างคนในระดับปริญญาตรี ในการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อรองรับความต้องการด้านการเกษตรในอนาคต