• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าจับมือ UNESCAP ฝึกอบรมการสร้างและใช้งาน Drought Monitoring System (DMS) ให้พม่า

จิสด้าจับมือ UNESCAP ฝึกอบรมการสร้างและใช้งาน Drought Monitoring System (DMS) ให้พม่า

เมื่อวันที่ 19-22 ก.พ. 2019 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) และ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific หรือ UNESCAP ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Training on Geospatial information application s for drought monitoring ขึ้น ให้ความรู้โดยวิทยากรจาก RADI (จีน)  ISRO (อินเดีย)  GISTDA และ AIT
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จาก Department of Meteorology and Hydrology (DMH), Ministry of Transport and Communications ประเทศพม่าจำนวน 6 คน และนิสิต SCGI Master Program จำนวน 10 คน

หลักสูตรดังกล่าวเน้นการเรียนรู้ การสร้างและใช้งานระบบ Drought Monitoring System (DMS) สำหรับประเทศพม่า