• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าร่วมมือ กฟผ. จัดฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจ กฟผ.

จิสด้าร่วมมือ กฟผ. จัดฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจ กฟผ.

เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียมสำหรับ กฟผ. (Satellite Image Processing and Interpretation) ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับจิสด้า ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับสัญญาณ การจัดเตรียมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกลด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบผลการจำแนกข้อมูล รวมถึงเทคนิคและวิธีการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตลอดจนการจัดทำแผนที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึอบรมจำนวน 15 คน